Leievilkår

Leietaker skal sørge for fri tilkomstvei for lastebil til og fra teltplass.Leietaker plikter å sikre at grunnen på teltplassen er fri for strøm og telefonkabler og vannledninger. Utleier har intet ansvar for skade på grunnen under bardunering av telt og montering av annet utstyr. Det er ikke tillatt å klebe merker eller tape på teltet eller annet utstyr. Grilling og all bruk av åpen ild er ikke tillatt i teltet uten spesiell tillatelse av utleier.
Streik, lockout eller øvrige arbeidskonflikter eller annen form for force majeure som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør oppstilling av teltet, er ikke utleiers ansvar så lenge tilstanden varer. Under slike omstendigheter kan leiekontrakten annulleres.

Alt avfall skal være fjernet innen teltet demonteres. Alt annet materiell som scene, barer, møbler og annet utstyr skal være ute av teltet før vi ankommer teltplassen for demontering.

Ved avbestilling inntil 8 uker før leiedatoens begynnelse betaler leietaker 1/3 av avtalens leiepris. 3 uker før leiedatoens begynnelse, betaler leietaker 2/3 deler av avtalens leiepris. Skjer avbestillingen senere enn 3 uker før leiedatoens begynnelse, betaler leietaker hele leiebeløpet.

Telt og utstyr levert av utleier er forsikret, men er oppstilt for leietakers regning og risiko inntil alle leieeffekter er tatt ned og hentet. Leietaker er erstatningspliktig for hærverk av enhver art på utleiers eiendom under hele leieperioden. For personskade eller skade på gjenstander som befinner seg i eller ved teltet har utleier ingen erstatningsplikt. Leietaker må betale en egenandel på kr. 6.000.- ved skade som må dekkes av forsikringen